Deklaracja dostępności http://www.gosir.wilkowice.pl/

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gosir.wilkowice.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Trwają prace nad budową nowej strony www spełniającej wymagania zgodnie z normą WCAG 2.1.
Alternatywnym sposobem dostępu do treści publikowanych przez GOSIR WILKOWICE jest śledzenie informacji na profilu https://www.facebook.com/GOSiR.Wilkowice oraz kontakt telefoniczny z ośrodkiem: tel. (+48) 33-488-30-03, (+48) 602-172-031

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-28
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny


Dostępność architektoniczna

 • Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, z miejscem parkingowym oznakowanym dla niepełnosprawnych
 • Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z poziomu parkingu
 • Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego
 • W budynku znajduje się winda. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy głównym wejściu. Windą można dostać się na pierwsze piętro budynku. Znajduje się na trybunie miejsce dla wózka osoby niepełnosprawnej.
 • Schody na pierwsze piętro są zaopatrzone w barierki.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Biuro Dyrektora oraz administracja zlokalizowane są na piętrze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Kubica
 • e-mail: hala@gosir.wilkowice.pl
 • tel. (+48) 33-488-30-03, (+48) 602-172-03


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek
 • Adres: ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
 • E-mail: sekretariat@wilkowice.pl
 • Telefon: +48 33 499 00 77


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.